Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Czech project group s.r.o. a Projekt Kladno s.r.o., zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou obchodní činností a provozem těchto stránek. Tato informace vysvětluje, jak společnost Czech project group s.r.o a Projekt Kladno s.r.o. zpracovává osobní údaje

  • obchodních partnerů a klientů, pokud jsou fyzickými osobami (OSVČ),
  • zaměstnanců a zástupců obchodních partnerů a klientů,

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Czech project group s.r.o., IČO 03776841, sídlem č.p. 241, 273 63 Bratronice (dále také jen „Společnost“). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237524.

Správcem osobních údajů je společnost Projekt Kladno s.r.o., IČO 04926820, sídlem č.p. 241, 273 63 Bratronice (dále také jen „Společnost“). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255818.

Proč máme vaše osobní údaje a proč je zpracováváme

Pro uzavření a plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s vámi nebo společností, kterou zastupujete, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat, dokumentovat průběh obchodního vztahu, plnit naše smluvní povinnosti či provádět fakturaci nebo platby. Můžeme vás kontaktovat v souvislosti s konkrétními obchodními příležitostmi, které vyplynuly z naší vzájemné komunikace.

Pokud jste OSVČ zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy a jejího uzavření. Pokud jste zástupci obchodního partnera nebo potenciálního obchodního partnera nebo potenciálních obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, kterým je plnění smluvního vztahu s vaší společností anebo obchodní jednání. V některých případech nám může zpracování osobních údajů ukládat zákon. To se týká například účetních a daňových povinností, například musíme uchovávat faktury, na kterých mohou být vaše údaje.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme zejména vaše kontaktní údaje, záznamy komunikace, kterou s vámi máme, popřípadě relevantní dokumenty, jako jsou smlouvy, potvrzení, či jiné informace potřebné ke správě našeho obchodního vztahu.

Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům, kteří zprostředkovávají anebo poskytují části našich služeb, například poskytovatelům přepravních služeb nebo subdodavatelům. Pokud zastupujete partnera, který za nás poskytuje některá plnění, můžeme vaše osobní údaje sdělovat našim klientům. V případě problematických pohledávek můžeme případy a s tím související osobní údaje předat externím agenturám nebo právním zástupcům.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci v nezbytné míře. Osobní údaje také můžeme sdílet se spolehlivými zpracovateli.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro účel, za nímž byly získány, tj. například do okamžiku ukončení naší smlouvy anebo uplynutí promlčecí lhůty, abychom byli schopni se bránit proti případným právním nárokům. I po ukončení aktuálního smluvního vztahu můžeme kontaktní údaje uchovávat pro případné další obchodní možnosti.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údaje, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Pokud nemáme s vaší společností aktuální obchodní vztah, můžete například kdykoliv požádat, že vás již nemáme kontaktovat.

Právo odvolat souhlas: Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Ke zpracování osobních údajů však zpravidla souhlas nepotřebujeme.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel.

Právo na přenositelnost údajů: Jde o právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, které se uplatní u osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme pro plnění smlouvy uzavřené s vámi. S ohledem na předmět podnikání naší společnosti, bude toto právo aplikovatelné jen omezeně.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese asist@projektkladno.cz. Můžete nás také kontaktovat na adrese našeho sídla nebo telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách.

Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 25.05.2018